Pages

Perbedaan Bukan Akhir dari PersahabatanOleh FelizaMutia
KelasVIB  ( Zain Bin HaritsahSDIT Nurul Islah,BandaAceh

Alkisah,suatu hari,lahirlah seorang anak perempuan cantik berkulit putih dan bermata biruNamanya EmelyIa seorang putri kerajaan yang dilahirkan di  kastil mewah.

Kastil  yang seluruh bangunannya ditutupi dengan berlianHarganya sangat mahalSayangnya, Emely   adalah anak Raja  yang sombong dan angkuh.
 Hebatnya,Emely  punya kelebihan.
Ia memiliki kecerdasan  yang  luar biasa di bidang matematika

Nun di sebelah kastil,ada rumah kumuh yang dihuni oleh keluarga penjaga kebun kastil.  Keluarga yang bekerja sebagai petani  miskin. Mereka hidup sangat menderita
Ia mempunyai seorang anak  yang bernama  Helena yang lebih akrab  disapa Ena dengan ciri-ciri rambut lurus sebahu dan berkulit  sawo  matang.
 Ia sangat  pandai berkuda.

Waktu berjalan begitu cepat.
Satu  tahun, dua tahun,lima tahun berjalan,seakan tidak terasa, Emelydan Ena pun tumbuh besarKini Emely berumur lima tahunSedangkan Ena  tahunMereka  tampak sangat ceria
Ternyata mereka  sudah berteman diam-diam.

Mereka tidak ingin kedua orang tua mereka mengetahui   kalau mereka berdua berteman.

Ena,kamu tahu tidak,apa syarat-syarat untuk menjadi pacuan kuda?”Tanya Emely kepada  Ena.
“Wah,kenapa kamu  tiba-tibabertanyaseperti itu?”TanyaEnakembalikepadaEmely.
“Ya,akujugainginbelajarmenjadianakdesaAkujugabosanterusmenjadiputridikastil”,jelasEmely.
OyaJadicaramenjadiseorangpacuankudaadalah…..

MerekaberbincanglamadilapangandekatkastilLalu,beranjakmenujusungaipermendekatgudangbaranganticmilikkastilSungaitersebutsangatindahdancantikSungaitersebutsengajadiberinamasungaipermendisebabkanwarnadanaromanyamenyerupaipermenSejarahnya,sungaipermenditemukanolehkakekVelminSayangnyakakekVelminsudahmeninggalduatahunlaluAwalnyasungaipermenditemukanolehkakekVelminketikabelumberwarna-warni,aliasmasihbeningKarenakreatifnyakakekVelmin, sungaiitudiberiwarnadanaromamenyerupaipermen.

“Emelyn.Andaikansungatinidapatmenghasilkanpermen,pastimengasyikansekali”,harapEna.
Hahahaha,merekatertawaDarikejauhan,tampaksangRajadanratubergandengantanganMerekamenujuketempatEmelydanEnaberbincang.
“Emely,mengapakamubertemandengandia?”TanyaRaja.
“Ayah,mengapaayahberbicarasepertiitu?”TanyaEmely
“Ayahtidakinginhargadiri  ayahjatuhkarenapergaulanmuInidemikamujuga,” jelasRajamarah.
Ayah.PerkataanEmelyterputus.
Sekarang,pulangPerintahRajaEmelypunpulangmeninggalkanEnaEmelytampaksedihmeninggalkanEnasendirian.

Dirumahpenjagakebun.

Tok,tok,tokPintuberbunyi
Ya,sebentarRaja. Maaf,ayahEnamenunduk,tandamenhormatiRaja.
AkuhanyainginmemerintahkanagaranakmumenjauhianakkuRajapunlangsungpergiSelangbeberapamenitkemudian,Enapulang.

Ayah,akupulang”EnamasukkerumahnyaEna,ayahmohonkepadamu,janganbertemandenganputriEmelyHarapayahEna.
Mengapaayah?”tanyaEna.
AyahputriEmelytadidatangkesini,danmenyuruhmuagarmenjauhiputriEmely,jelasayahEna.
Tapiayah!
Cukup”AyaEnameninggalkanEnaEnapuntermenungmemikirkanEmelyBegitupun,EmelymemikirkanpersahabatnannyadenganEna.

Dikastil.
Ayah,akumemohonhargadiriitubukanalassanuntukmemisahkanpersahabatankudenganEnaBilaayahdiperlakukansepertiitu,apakahayahmenerimanya?TanyaEmelyAyahEmelyberfikirlama.
Baiklah.AyahmengizinkankamubertemandenganEna”RajapunmengizinkanEmelybertemandenganEna.

DirumahEna
EnapunberkatasamasepertiEmelydanayahEnajugaberkatasamasepertiRaja.
Jadi,perbedaanbukanlahbagianakhirdaripersahabatankitaJanganmeremehkanoranglaindalamberteman.

Majalahanakcerdas.com

Majalah Anak Cerdas,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar